İhale Dosyası Hazırlanması

 İHALE DOSYASI HAZIRLANMASI (KAMU / ÖZEL SEKTÖR İÇİN)

1. PROJE İNCELEME VE KONTROL

‐ İhaleye çıkılmadan önce projedeki uyumsuzluklar, eksiklikler, alternatif malzemeler ve maliyetler raporlanır.

‐ Proje ve maliyet konusunda danışmanlık desteği verilir

2. BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

‐ Birim Fiyat Analizi, inşaata ait imalatların birim maliyetlerinin, malzeme, işçilik, makine ve gereçlerin birime giden ölçü miktarına göre tutarları saptanarak tanımına uygun hesaplanması işlemidir.

‐ Metraj kalemlerinin birim fiyat analizleri kamu rayiçleriyle, özel birim fiyat analizleri, proforma faturalar (piyasa fiyatları) kullanılarak hazırlanır.

3. PROFORMA FATURA / PİYASA FİYATLARI TEMİNİ

‐ Metraj pozlarının, özel birim fiyat analizlerinin hazırlanabilmesi için piyasa fiyatları toplanır ve proforma fatura temini yapılır.

4. YAKLAŞIK MALİYET / KEŞİF

‐ Kanun ve ilgili yönetmeliklerde yaklaşık maliyet; ihale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak K.D.V hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu işin öngörülen bedelini ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

‐ Metrajların fiyatlarla çarpılmasıyla yaklaşık maliyet/keşif oluşturulur.

5. PURSANTAJ TABLOLARI

‐ Anahtar teslim projelerde İhale sonrası yüklenici ödemeleri yaklaşık maliyete göre oluşturulacak pursantaja danışılarak yapılır.

‐ Anahtar teslim projelerde iş gruplarına ayrılmış, işlerin tutar dağılımlarının olduğu pursantaj tabloları hazırlanır.

6. BİRİM FİYAT TARİFLERİ

‐ Birim fiyatlı ihalelerde ve istenilen projelerde iş kalemlerinin birim fiyat tarifleri hazırlanır.

7. TEKNİK ŞARTNAME

‐ Teknik şartname adı üzerinde, yapılacak imalatın teknik özelliklerini ve yapım şartlarını açıklayan dokümandır.

‐ İş kalemlerinin nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde tanımlayan teknik şartname hazırlanır.

8. İDARELER İÇİN AŞIRI DÜŞÜK SORGU DOKÜMANLARI

‐ 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre, İhalede tekliflerin açılması sonrasında hesaplanan sınır değerin altında kalan teklifler için idareler tarafından “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması” kapsamında teklif sahiplerinden açıklama istenir. Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında hesap cetvelleri, analiz ve alt analizler hazırlanarak aşırı düşük teklif sorgulama dosyası hazırlanır.